Nüfus ve Yerleşme

Bu kategoride toplam 28 içerik bulunuyor.
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı
Yoğun Nüfuslu Yerler:
- Nüfusun büyük bir kısmı batı bölgelerde yaşar.- Karadeniz Bölgesinde dar kıyı şeridi yoğun nüfusludur.- Ülkemizde nüfus en çok Marmara Bölgesinde görülür. Özellikle kıyı bölgelerde ve Güney Marmara’nın verimli ovalarında nüfus fazladır.- Ege Bölgesinin verimli delta ovaları yoğun nüfusludur.- Akdeniz Bölgesinde Çukurova, Silifke Delta Ovaları ile kıyılarda nüfus yoğundur.- Doğu Anadolu’da Malatya ve Elazığ Ovaları yoğun nüfusludur.- Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep çevresi yoğun nüfusludur.- İç Anadolu Bölgesinde Ankara – Eskişehir çevresi yoğundur.
Nüfus Yoğunluğu Az Olan Yerler:
- Karadeniz’de yükselti ve engebeye bağlı olarak iç kesimlerde nüfus yoğunluğu azdır.- Marmara Bölgesinde Yıldız Dağları ve Biga-... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 22 Şubat 2014 Yorum yok
Türkiye'de Yerleşme Tipleri

1. Köy Altı Yerleşmeleri
Bazı kişilerin çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılarak kurdukları bir ya da birkaç meskenden oluşan yerleşmelerdir.
Özellikleri:
- İdari yönden bir köye bağlıdır.- Geçici yerleşmelerdir.- Sonradan süreklilik kazanıp köy statüsü kazanabilirler.- Genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde kullanılırlar.- Eğitim, sağlık, cami gibi hizmetleri bağlı olduğu köyden alırlar.- Çoğunlukla derme – çatma basit barınaklardan oluşur.- Bölgelere ve yapısına göre çeşitli isimler alırlar: Bunlar büyükten küçüğe doğru: Mahalle, yayla, çiftlik, mezra, kom, canik, oba, divan, dam ve bağ evidir.
Köy Altı Yerleşmelerin Ortaya Çıkma Sebepleri:
- Tarım arazilerinin yetersiz ya da birbirinden uzak olması.- Hayvanlar için otlak ve barınak temini.- Devlete ait arazilerin özellikl... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 04 Mart 2014 5 yorum
Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Gelişimi
Türkiye'de nüfusun gelişimi Osmanlı Devleti'nden günümüze ele alınıyor. Nüfus artış hızının en düşük ve en yüksek olduğu yıllar, nedenleriyle açıklanıyor... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 26 Şubat 2015 1 yorum
Nüfus Politikaları
Hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliğini, niteliğini ve dağılışını etkileyen kararlarının tümüne nüfus politikası denir. Dünyada genel olarak uygulanan üç nüfus politikası vardır.

Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Politikalar

Yüksek nüfus artışının doğal kaynakların tüketim hızını arttırdığı, kalkınma hızını düşürdüğü ülkelerde uygulanır.

Bu ülkeler genellikle gelişmemiş ya da aşırı fazla nüfusa sahip ülkelerdir. Çin, Hindistan, Nijerya, Endonezya, Malezya ve Kenya gibi ülkelerde uygulanır.

Nüfus Artış Hızını Arttırmaya Yönelik Politikalar

Nüfus artış hızının düşük olduğu ve bu durumun ülke nüfusunun dinamizmini kaybetme, ülkenin ekonomik kalkınmasını yavaşlatma ve nüfusun yaşlanma sorununa neden olduğu ülkelerde uygulanır.

Japonya, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde uygulanır.

Nüfusun Nitelik ve N... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 01 Aralık 2022 Yorum yok
Türkiye'nin Nüfus Politikaları
Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı dönemin başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici; 1963 – 2014 yılları arasında nüfus artış hızını azaltıcı politikalar uygulamıştır. Türkiye, 2014 yılı itibariyle tekrar nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaya başlamıştır.

1923 – 1963 Yılları Arasındaki Nüfus Politikaları

Nüfus artış hızını arttırıcı politikalar uygulanmıştır.

Dayanak Noktaları:

Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle erkek insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulması.
Fazla nüfusun bir ülke için siyasi ve askeri güç olarak görülmesi.
Tarımda makineleşmenin yetersiz olması.
Türkiye’nin hızla kalkınmak zorunda olması.
Hızlı nüfus artışı ile sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak.
Ölüm oranının yüksek olması sebebiyle doğumlardaki artışla dengenin sağlanmak istenmesi.
Türkiye’deki doğal kaynaklar... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 01 Aralık 2022 Yorum yok
Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları
Nüfus Projeksiyonu, nüfusun artış hızı ve niteliklerindeki değişimlere bakılarak gelecekteki durumunun ortaya konulmasıdır.

Türkiye’nin 2012 yılında yapılan nüfus projeksiyonunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.

2050 yılına kadar nüfus artış hızı azalmaya, nüfusumuz ise artmaya devam edecektir. 2050 yılında nüfus artış hızı eksi değere düşecek ve nüfusumuz azalmaya başlayacaktır.

2023 yılına kadar 60 ilimizin nüfusunun artması, 21 tanesinin azalması beklenmektedir. İllerin nüfus sıralamasında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında; 2023 yılına kadar çocuk nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması öngörülmektedir.

Bir ülkedeki bireylerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığı zaman tam ortadaki bireyin yaşı ortanca yaşı verir. Ülkemizde 2012 yılında 30.1 olan ortanca yaş, 2050’de 46’ya yükselecek ve nüfusumuz yaşlanacak... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 01 Aralık 2022 Yorum yok
Şehirlerin Tarihsel Gelişimleri

İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için belli bir yere bağlı olarak yaşamıyorlardı.
Neolitik Dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla birlikte yerleşik hayat da başladı.
İlk yerleşmeler tarıma bağlı olarak geliştiği için tarıma elverişli yerler başlıca yerleşim yerleri olarak seçildi.
İlk şehirler büyük ölçüde üretimin artmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Üretimin artması ise ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
Ticaretin gelişmesi ise büyük şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Böylece şehirlerde tarımın yanı sıra ticaret de önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur.
Çanak, çömlek ve tarım aletlerinin üretimi de şehirlerde önemli bir uğraş olmuştur.
Şehirlerin büyümesi zamanla savunma ve yönetim gibi ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Böylece şehirler belli bir askeri gücü ve yönetimi olan yerleşim birimlerine dönüştüler.
Bazı şehirler i... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 01 Aralık 2022 Yorum yok
Şehirler ve Etki Alanları
Kent (Şehir): Nüfusu 10.000’ den fazla olan yerleşmelere denir.

Şehirler farklı ekonomik fonksiyonların yürütüldüğü yerlerdir. Şehirlerin kurulmasında ve gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler.

Bazı şehirler birden fazla fonksiyona sahip olabilir. Ancak bu fonksiyonlardan biri ya da birkaçı diğerlerine göre ağır basmakta ve ağır basan fonksiyona göre şehir kendine özgü karakter kazanmaktadır.

Ayrıca şehir fonksiyonları yerel, bölgesel ve küresel etki alanına sahip olabilirler.

Şehirsel fonksiyonlar, şehirleri çevrelerine göre bir çekim merkezi haline getirir. Bu nedenle şehirlerin hem nüfusu artar hem de faaliyetler ve hizmetler çeşitlenir.

Dünyanın Büyük Şehirleri Nerelerde Kuruldu?

Deniz kıyısında olup hinterlandları geniştir.
Orta kuşakta yer alırlar.
Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerindedir.
Tarihsel öneme sahiptirler
Sanayi ve ticaretin y... (Devam)
Nüfus ve Yerleşme 01 Aralık 2022 Yorum yok
Toplam 2 sayfa, 2. sayfadasın: Önceki, 1, 2
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi